Nová zelená úsporám pro stínící techniku

 

Od 15. října 2018 mohou zájemci získat dotace z programu Nová zelená úsporám také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.

S uspokojením můžeme konstatovat, že na změně podmínek v souvislosti se stínicí technikou se rozhodující měrou zasloužil Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST).

Dotace na zateplení svépomocí i stínicí techniku

 

Nejvýraznější změny v „zelených“ dotacích se dotknou úsporných rekonstrukcí rodinných domů, o něž žádá zhruba polovina ze všech uchazečů. „Na příspěvek na zateplení obvodových či vnitřních stěn domu a výměnu oken či dveří nyní dosáhnou i ti majitelé, kteří chtějí rekonstrukci svého domu provést svépomocí, samozřejmě vždy pod odborným technickým dozorem. V takovém případě budou moci mezi způsobilé výdaje zahrnout faktury za materiál či zápůjčku nářadí, ale i zmiňovaný technický dozor. Rozhodné datum pro uznání výdajů je stanoveno na 1. září 2018. Rekonstrukce svépomocí jsme do programu zahrnuli ze dvou důvodů. Jednak kvůli aktuálnímu nedostatku stavebních firem na trhu, ale také a to především, abychom zkvalitnili rekonstrukce u těch, kteří by tak i tak zateplovali svépomocí,“ upřesňuje jednu ze zásadních změn programu ministr Brabec. Dotace na zateplení, výměnu oken a dveří může přitom uhradit až 50 % způsobilých výdajů.

Spolu se zateplením podpoří rezort životního prostředí nově také instalaci venkovní stínicí techniky, jež ve výsledku přinese ještě větší energetické úspory. „Mohou to být jak předokenní žaluzie, rolety či slunolamy. Vhodně zvolená technika má tepelně izolační schopnosti, v zimním období zabraňuje únikům tepla a šetří náklady na vytápění, v létě naopak přispívá k tomu, aby se místnosti nepřehřívaly, a tím přirozeně zlepšuje vnitřní klima místností,“ vypočítává výhody nově podporovaného opatření Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Pokud stavebníci zvolí při zateplení domu i venkovní stínicí techniku určenou ke snížení tepelné zátěže, mohou si přijít až na 1.000 Kč na m2 plochy okna.

************

Upřesnění těchto nových podmínek ze strany SFŽP: částka se liší dle typu ovládání stínicí technicky, manuálně ovládané prvky (tím je myšleno jak mechanické, tak motorické ovládání např. pomocí tlačítek či dálkového ovladače) mají nižší podporu 500 Kč/m2 zastíněného okna. Vyšší částka 1.000 Kč/m2 zastíněného okna se týká stínicích prvků s automatikou - viz následující definici.

Podle informace SFŽP z ledna 2019 byly navíc tyto částky v krajích Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém navýšeny o 10 %.

Inteligentní motorické řízení

je automatické ovládání stínicí techniky na základě vyhodnocení dat z intenzity slunečního záření, časového denního režimu uživatele a celoročního pohybu slunce.

Oproti původním myšlenkám tedy byla situace žadatelům výrazně zjednodušena: není požadováno žádné posouzení či výpočet, zda se dům přehřívá či nikoliv. Každý žadatel, který bude žádat na zateplení či výměnu oken si může požádat o dotaci na stínicí techniku bez dalších omezujících podmínek.

Bližší informace naleznete také na tomto odkazu: https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskovezpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=68

nebo pak další podrobnosti zde: https://www.sfzp.cz/wp-content/uploads/2018/09/Leták-A5_NOVINKY_NZU_09-2018_web.pdf  

V souvislosti s dotací se již vyskytly první dotazy, které jsme pro Vás níže připravili včetně odpovědí.

 

V kalkulačce k podání žádosti údajně není žádné políčko pro uvedení toho, že bude použita stínicí technika. Jak se tedy do žádosti má stínicí technika uvést?

Podpora venkovní stínicí techniky je možná v kombinaci s oblastí podpory A, tedy se zateplením. V modulu příjmu žádostí se tedy v části oblasti podpory nejprve zaškrtne oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů a následně se dle výsledků energetického hodnocení vybere podoblast podpory A.0 až A.3. Po tomto kroku se zobrazí i možnost zaškrtnutí podpory stínicí technicky. Níže se poté vyplní i plocha pro stanovení výše dotace pro podporovaná opatření, tedy i pro stínicí techniku. 

  • Doplňující dotaz: když se jedná teprve o potenciálního žadatele, který zatím nepodává žádost, ale chce zatím využít kalkulačky na webu: http://kalkulacka-rd.novazelenausporam.cz/default/form, tak tam jsme v žádném kroku stínicí techniku nezaznamenali.

Odpověď: kalkulačka, umístěná na uvedeném linku neslouží k podání žádosti. Tato kalkulačka slouží pouze pro předběžný orientační výpočet, do jaké podoblasti by se žadatel mohl dostat, jakou výši dotace by mohla být poskytnuta a jaká je přibližná návratnost prostředků. V této kalkulačce stínicí techniku nenajdete stejně tak jako např. podporu na výstavbu zelené střechy. Pro tato opatření není požadovaná žádný výpočet energetické náročnosti a ani do výsledku výrazně nevstupují. Se zahrnutím těchto opatření se tedy v kalkulačce zatím nepočítá. 

Jedinou možností předběžného výpočtu výše dotace pro stínicí techniku na m2 plochy oken, je, spočítat si to mimo kalkulačku. 

V příjmovém modulu, který slouží pro podání žádosti, se po zadání příslušných ploch výše dotace automaticky počítá.

 

V žádostech o poskytnutí dotace se údajně stále vyskytují požadavky na uvedení kódů výrobků nebo výrobců. Proč je tomu tak, když tyto by už podle našich informací měly být delší dobu irelevantní?

V rámci podání žádosti se spolu s žádostí o podporu předkládá také krycí list technických parametrů, kde lze vyplnit u některých materiálů kódy SVT (Seznam výrobků a technologií). Všechna pole tohoto krycího listu, kde je možnost uvést SVT kódy, jsou nepovinná, tak jako seznam SVT. V případě jejich vyplnění však žadatel nemusí při doložení realizace dokládat technické parametry, protože jsou uvedeny v tomto seznamu. V případě venkovní stínicí techniky však pole pro SVT kódy nefigurují vůbec a výrobky nelze ani do SVT registrovat. Pro realizaci tohoto opatření není totiž potřeba dokládat žádné výpočty ani technické parametry a jednalo by se tak o zbytečnou administrativu pro obě strany.

 

Údajně se na webu SFŽP stále vyskytuje registrace dodavatelů. Je vůbec nutné se registrovat, resp. vybírat z možností této registrace?

Na stránkách programu je uveden pouze nepovinný seznam specialistů, který je určen pro žadatele, tak by si mohli vyhledat dle podporovaného opatření a kraje působnosti potřebného energetického specialistu, projektanta, technický dozor nebo realizační firmu. Seznam je dobrovolný a zaregistrovat se může každý dodavatel, který poskytuje služby související s projekty dotovanými z programu Nová zelená úsporám. Fond nevyžaduje žádné speciální dokumenty či osvědčení.

Nejčastějšími dotazy, které eviduje zelená linka programu Nová Zelená úsporám jsou dále:

 

Existuje možnost podpořit stínicí techniku samostatně, a to jak u stávajících staveb, tak u novostaveb?

Na otázku je již odpovězeno v odpovědi č. 1, tedy podpora venkovní stínicí techniky je možná pouze v kombinaci s oblastí podpory A, tedy se zateplením. V oblasti podpory B – novostavby se jedná o uznatelný způsobilý výdaj, který má vliv na výši dotace. Ta je však fixně stanovena pro RD jako celek. 

 

Lze žádat na opatření realizovaná před 1. 9. 2018?

Dle Závazných pokynů pro žadatele, čl. 2.1, bodu l) je rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů max. 24 měsíců před datem evidence žádosti, současně v případě realizace opatření v oblasti podpory A svépomocí a instalace stínicí techniky musí být rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů po 1. 9. 2018 včetně.

 

Musí být stínicí prvky zahrnuty v projektové dokumentaci a ve výpočtu?

Dle Závazných pokynů pro žadatele, čl. 5.3.1 - minimální rozsahu projektové dokumentace pro oblast podpory A je požadavek na popis a zákres prvků venkovní stínicí techniky, tak aby bylo možné provést kontrolu opatření pro stanovení výše dotace. Projektová dokumentace by tedy měla obsahovat minimálně zákres stínicích výrobků u jednotlivých výplní otvoru, přičemž okótování výplní otvorů by mělo být standardem již pro oblast podpory A, a popis systému ovládání, podle kterého se stanovuje výše podpory.